1e Bestuursrapportage
portal

Voortgang realisatie programma's

Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn

Missie

Missie

Iedereen moet zich kunnen ontplooien en welbevinden
De wijze waarop jonge inwoners zich ontplooien is voor ieder kind en iedere jongere verschillend. Onze ambitie is om voor deze jonge inwoners randvoorwaarden te creëren, waarbinnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun weg naar volwassenheid. Opleiding, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling, zorg en ondersteuning zijn daarbij van groot belang. De kernen blijven levende gemeenschappen, waar mensen elkaar op allerlei manieren ontmoeten en bijstaan. Investeren in onderwijs, sport en cultuur draagt bij aan de sociale cohesie binnen de dorpen. Dit leidt ertoe dat de inwoners zich thuis (blijven) voelen in de gemeente en haar kernen.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54