1e Bestuursrapportage
portal

Home

Algemeen

Incidentele en structurele ontwikkelingen

De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Incidentele Ontwikkelingen

Programma

2020

2021

2022

2023

Beheer overige gebouwen en gronden

3

-25.000

25.000

0

0

Milieubeheer

3

237.098

0

0

0

Wonen en bouwen

3

419.800

30.000

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4

-490.000

0

0

0

Meicirculaire 2020

5

63.280

0

0

0

Onderwijshuisvesting

6

25.000

0

0

0

Sportbeleid en activering

6

58.500

0

0

0

Overhead

AD

10.195

0

0

0

Reserve Precario

R

-3.018.791

21.209

0

0

Bestemmingsreserve Omgevingswet

R

-130.000

0

0

0

Reserve Laanboomgebouw

R

400.000

0

0

0

Totaal

-2.449.918

76.209

0

0

+ is tekort, - is overschot

De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door:

Structurele Ontwikkelingen

Programma

2020

2021

2022

2023

Bestuur

1

92.396

-6.949

-6.949

-6.949

Actualisatie Personeelslasten

1/3/5/AD

187.197

-86.567

-104.019

-129.457

ICT

7

86.362

36.257

36.257

36.257

Verzekeringen

3/6

70.644

54.328

54.328

54.328

Verkeer en Vervoer

3

-501.000

113.000

113.000

113.000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-157.344

78.672

78.672

0

Ruimtelijke ordening

3

136.500

6.500

6.500

6.500

Begeleide participatie

5

545.000

500.000

500.000

500.000

Maatwerkdiensverlening 18-

5

1.962.265

1.962.265

1.962.265

1.962.265

Stelpostprijsstijging

5

43.997

43.997

43.997

43.997

Treasury

AD

53.501

40.181

40.181

40.181

OZB Woningen

AD

-77.051

-57.286

-57.286

-57.286

Algemene Uitkering (December/Meicirculaire)

AD

87.976

37.735

37.735

37.735

Overige baten en lasten

AD

-112.916

-72.916

-72.916

-72.916

algemene reserve

R

312.902

-174.000

-119.000

-119.000

Reserve Essentaksterfte

R

157.344

-78.672

-78.672

0

Totaal

2.887.773

2.396.545

2.434.093

2.408.655

+ is tekort, - is overschot

De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.

Structurele Ontwikkelingen

Programma

2020

2021

2022

2023

Verschillen < € 25.000 programma Bestuur en Burger

1

-17.875

-26.375

-26.375

-26.375

Verschillen < € 25.000 programma Openbare Orde & Veiligheid

2

-622

-2.851

-2.851

-3.121

Verschillen < € 25.000 programma Fysieke Leefomgeving

3

44.727

24.127

24.127

24.127

Verschillen < € 25.000 programma Economie

4

23.220

2.036

2.036

2.036

Verschillen < € 25.000 WMO, Jeugd en Participatiewet

5

-1.811

-1.811

-1.811

-1.811

Verschillen < € 25.000 Onderwijs, Sport en Welzijn

6

33.499

29.118

29.118

28.648

Verschillen < € 25.000 Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien

AD

51.304

3.723

24.932

24.932

Verschillen < € 25.000 mutaties in Reserve

R

0

0

0

0

Totaal

132.440

27.967

49.176

48.435

Totaal

570.296

2.500.721

2.483.269

2.457.090

+ is tekort, - is overschot

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54