1e Bestuursrapportage
portal

Home

Algemeen

BESTUURSRAPPORTAGE

Opbouw en indeling van de bestuursrapportage

Met deze bestuursrapportage informeren wij de raad over de realisatie van de begroting 2020 per 1 september 2020. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde ramingen per programma.

De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan op de begroting 2020. Deze bestaat uit een voorwoord van het college, overzichten van de financiële positie, incidentele verbeteringen of verslechteringen, structurele verbeteringen of verslechteringen, overige kleine verschillen en de beleidsmatige en financiële verantwoording.

Betekenis en toepassing van het icoon
In deze bestuursrapportage worden onderstaande icoontjes gebruikt om de realisatie van het beleid aan te geven. LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING
Per programma op prestatie niveau stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:

  • Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren of ligt de realisatie op schema?
  • Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat gerealiseerd of ligt de realisatie op schema?
  • Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Resultaat en Tijd
Onder Resultaat en Tijd is de betekenis van het icoon als volgt:

Gerealiseerd

Op koers: het resultaat wordt behaald en de uitvoering verloopt volgens planning.

Bijsturing nodig: het resultaat wordt deels behaald en de uitvoering verloopt niet geheel volgens planning.
Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat op de prestatie deels wordt behaald.

Niet haalbaar: het resultaat wordt niet behaald en de uitvoering verloopt niet volgens planning
Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat niet op de prestatie wordt behaald.

 

Middelen

Op koers: de uitvoering van het resultaat wordt binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.

Bijsturing nodig: de uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget dreigt te worden overschreden.

Niet haalbaar: de uitvoering van het resultaat wordt niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.
Het budget is overschreden.

Ø  Financiële toelichting van de afwijking vindt plaats bij het onderwerp ‘Wat mag het kosten?’ op taakveld niveau.

Ontwikkelingen sinds het vorige P&C document helder in beeld
Om de verschillen met het vorige  P&C document in één oogopslag inzichtelijk te maken, gebruiken we onderstaande icoontjes.

Neutraal: Gelijk gebleven ten opzichte van het vorige P&C document.

Stijging: Sinds het vorige P&C document er vooruitgang geboekt.

Daling: Sinds het vorige P&C document er achteruitgang geboekt.

Investeringen
Conform het stoplichtmodel wordt aangegeven of er afwijkingen zijn in resultaat/tijd of in middelen.

Financiële afwijkingen groter dan € 25.000
Per programma op taakveldniveau worden de afwijkingen van de derde W-vraag (‘Wat mag het kosten?’) in een tabel weergegeven en daaronder, als de bedragen groter zijn dan € 25.000, kort toegelicht. Dit geldt ook voor de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves. Afwijkingen kleiner dan € 25.000 op taakveldniveau worden per programma getotaliseerd in overige kleine verschillenen en behoeven geen toelichting.
Ook wordt inzicht gegeven in de stand van het budget onvoorziene uitgaven.

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt  alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een tussentijdse rapportage worden eventuele belangrijke actuele ontwikkelingen worden wel in de paragrafen gemeld.

De bestuursrapportage wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen per programma, de besluitvorming en in een bijlage de begrotingswijziging en de stand van zaken bezuinigingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54