1e Bestuursrapportage
portal

Besluitvorming

Besluitvorming

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening Neder-Betuwe;

B E S L U I T:

 1. De Eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen, met inbegrip van de begrotingswijziging die daarbij als bijlage is opgenomen.
 2. In te stemmen met:
  1. het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve Essentaksterfte;
  2. de onttrekking van:
   • € 130.000 aan de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet;
   • € 3.018.791 aan de reserve precario voor 2020;
   • € 174.000 aan de Algemene Reserve voor 2021, € 119.000 voor 2022 en € 119.000 voor 2023;
   • € 78.672 aan de reserve Essentaksterfte voor 2021 en 2022.
  3. de toevoeging van:
   • € 400.000 aan de reserve Laanboomgebouw;
   • € 21.209 aan de reserve precario voor 2021;
   • € 312.902 aan de algemene reserve voor 2020;
   • € 157.344 aan de reserve Essentaksterfte.
 3. In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet van € 40.000 voor ‘Participeren in Energietransitie’.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 oktober 2020

de griffier,

E. van der Neut

de voorzitter,

A.J. Kottelenberg

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54