1e Bestuursrapportage
portal

Bijlagen

1: Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Neder-Betuwe

begrotingsjaar

2020

nr. 21

De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

LASTEN

BATEN

Bedrag van de

Bedrag van de

Programma

Omschrijving programma

nieuwe of verhoging

verlaging van de

nieuwe of verhoging

verlaging van de

van de bestaande 

bestaande raming

van de bestaande 

bestaande raming

raming

raming

I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar

P1

Bestuur en Dienstverlening

268.849

P2

Openbare Orde en Veiligheid

622

P3

Fysieke Leefomgeving

231.232

P4

Economie

466.780

P5

WMO, Jeugd en Participatie

2.603.400

P6

Onderwijs, Sport en Welzijn

149.977

P7

Algemene dekkingsmiddelen

62.786

Mutaties reserves

2.278.545

Saldo van rekening

570.296

Totalen

3.316.244

3.316.244

0

0

Volgnummer

Categorie

Omschrijving

verhoging van het

verlaging van het

verhoging van de

verlaging van de

beschikbaar gestelde

beschikbaar gestelde

te verwachten

te verwachten

krediet

krediet

Baten

Baten

II. Investeringen/Balansmutaties

290001

8710000

Algemene Reserve

312.902

290041

8710010

Reserve Essentaksterfte

157.344

290044

7710010

Reserve omgevingswet

130.000

290045

7710010

Reserve precariobelastig

3.018.791

290048

8710010

Reserve Laanboomgebouw

400.000

291043

8720010

Voorziening Riolering

25.000

291051

7720010

Voorziening Verkeer & Vervoer

627.000

291063

8720010

Voorziening Wethouders pensioenen

218.098

291065

7720010

Voorzieningen Essentaksterfte

236.015

Toelichting op de begrotingswijziging

Effecten 1e bestuursrapportage 2020

 

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54